You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
ISO50001:2011
Enryrnering

Enryrnering

ISO 50001:2011 Certificate
ISO 50001 là gì?
ISO 50001 là tiêu chuẩn Quốc tế cung cấp cho các tổ chức các yêu cầu về Hệ thống quản lý Năng lượng. Tiêu chuẩn này được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO vào tháng 6 năm 2011 và nó phù hợp với bất kỳ loại hình tổ chức nào; không phân biệt quy mô, ngành nghề và vị trí địa lý. Tiêu chuẩn cung cấp một khuôn khổ được thừa nhận trên toàn thế giới để quản lý và nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng.
Links and Downloads
Head Office Address
4 Navigation Court
Harris Business Park
Hanbury Road
Stoke Prior
Bromsgrove
Worcestershire
B60 4FD
T: 0044 (0)1527 877 462
F: 0044 (0)1527 833 483
ACM - UK in Viet Nam
Eurowindow Building
No. 27, Tran Duy Hung Street
Trung Hoa Ward
Cau Giay District

Hanoi City
Viet Nam Country
Tel: +84 24 3776 0033
Fax: +84 24 3776 0022
Email: acm@acmcert.com.vn
Website: www.acmcert.com.vn
International offices
Verify ACM Certificates
Partners and customers